Arbeidsmetode landskap og bygg

Det å bli kjent med stedet innebærer å møte menneskene som har sin tilknytning til det og bli kjent med den konkrete tomten, gjennomføre befaring, registreringe, fotografere, bli kjent med positive kvaliteter som skal hensyntas, og ikke minst, bli kjent med problemstillinger og utfordringer som ønskes løst gjennom prosjektet. Stedsanalyse på aktuell tomt er det konkrete arbeidet vi gjennomfører for å bli kjent, få stedet under huden så og si, da vurderer vi lysforholdene: sol og skygge, vindretninger, utsikt, terrengform, egnethet for byggplassering, eksisterende og ny vegetasjon, vannets veier når det regner og når det snør, proporsjoner for bygg i sammenheng med landskapet samt muligheter og begrensninger i lover og planverk.  Alt dette er grunnleggende sider ved tomtens karakter og derfor viktige verktøy i forståelsen av et prosjekts positive muligheter.

Arbeidets gang kan deles i hovedfaser:

  • 1. Bli kjent med stedet og oppgaven gjennom brukerne og gjennom befaring på tomten.
  • 2. Idemyldring og skissearbeider. Arbeidsmøter med brukere og kunde.
  • 3. Kontakt med og klareringer med bygnings- og planmyndigheter.
  • 4. Ferdigstille prosjekt med tegninger og beskrivelse for og prising hos  enteprenører/håndverkere.
  • 5. Oppfølging i byggeperioden og bidra til at prosjektet utvikler seg i ønsket retning gjennom byggeprosessen.


  Kontakt    Personvern   English