Bærekraft

Bærekraft handler om praktisk handling og vilje til å ta vare på vårt miljø og livsgrunnlag. Utslipp av Co2 forårsaker oppvarming og isbresmelting. Ukritisk bruk av ressurser utarmer naturen og skader livsgrunnlaget vårt. Vi må redusere avfallsmengden fra bygningssektoren, gjenbruke og ombruke mer for å minske C02 utslippet fra bygningssektoren. Vår visjon er å skape nye forretningsmuligheter innenfor sirkulærøkonomien ved å anvende brukte materialer og restmaterialer i utvikling av nye bygningsprodukter. Vi kaller denne satsningen for Topos upcycling.


Litt om sirkulærøkonomi

Trevirke binder CO2. Bygningsindustrien står for 24% av alt avfall i Norge. Av 769 000 tonn med treavfall levert i år 2018 i Norge ble kun 7% gjenbrukt. De resterende 93% går til forbrenning. Tenk hvis vi kan øke den svært beskjedne andelen av gjenbrukt og ombrukt trevirke
til nye nyttige produkter.  Det vil komme et stort fremtidig sirkulærmarked gjennom gjennom offentlige krav og/eller subsidiering. Byggvareforordningen til EU er nå på høring.

Vi har økt kompetansen på bærekraft gjennom aktiv kursing, dialog med ressurspersoner og prosjekter og vil nå utvide porteføljen ved å satse på en ren bærekraftig design der ombruk og gjenbruk er i fokus. Topos upcycling er et godt team av samarbeidspartnere og støttespillere som ønsker  sirkulærmarkedet i Norge velkommen. 
  Kontakt    Personvern   English